Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 07:10:01 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po hiszpańsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11818.msg72672#msg72672
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Miejsce na nowe przekazy / Zaliczka
« 11 października 2018 r., godz. 00:37:17 »


812) Zaliczka

Nauczyciel : Ojciec wszechświata
Przedmiot : Zaliczka
Przekazujący : René Durán
9 grudnia 2018 r.
Phoenix, Arizona

René - Ojcze, właśnie usłyszałem "Nie możemy ryzykować".
Ojciec wszechświata : „Rzeczywiście był to sygnał do następnej wiadomości przewidzianej dla wszystkich, która przedstawia się następująco :
„My z Wyższych Światów oczekujemu na odpowiedni moment, aby ogłosić, że Syn Stwórcy zwany Jezusem Chrystusem przyszedł znowu na ziemie Urantii. Jest to kompromis między ludzkim i Boskim, lecz bardziej jest to doskonała symbioza – Bóg-Człowiek wędrujący ponownie przynosząc światło jej mieszkańcom i tym razem nauczając o sprwach przerwanych ponad dwa tysiące lat temu. Nie popełniajcie błędu zakładając, że będzie łagodny dla grzechu, bo on wyczyści zło i nieczystość.
„Jestem twoim Ojcem wszechświata. Zostawiam tę zaliczkę dla niewierzących i ateistów, żeby ujrzeli Boga.

"Upewnij się, żeby te wiadomości dotarły do twoich domen.

"Tu Ojciec wszechświata. Kończę to przesłanie". k

Koniec
2
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on Today at 05:47:37 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11796.msg72670#msg72670
Przekazał : Prozonov, pełny członek
Kategoria / Temat : JEZUS WRACA PRZED BOŻYM NARODZENIEM ALLELUJA / OBECNA WIELKA CIEMNOŚĆ
« Odpowiedź nr 14, 10 grudnia 2018 r., godz. 14:43:39 »


10 grudnia 2018 r., Samara godz. 23:15 czasu miejscowego
Nauczyciel : Margul

Zbliżające się dni ciemności nie powinny być dla was dniami rozpaczy i strachu. Wszyscy jesteście moralnie przygotowani na próbę. Zrobiliście niezbędne zapasy wody, żywności i paliwa. Używajcie ich rozsądnie, bo trzeba będzie podzielić się tym wszystkim z tymi, którzy znajdą się na granicy przetrwania. Oczywiście nie można wszystkich obdarować, ale są sytuacje, w których nie można odmówić. Podejmujcie mądre decyzję swoim umysłem i sercem.

Ale najważniejsze - we wszystkim słuchajcie swojego Dostrajacza - głosu Boga. Jeśli nie wiecie, jak postąpić, jeśli jesteście w trudnym stanie emocjonalnym, nie spieszcie się z wyciąganiem wniosków i podejmowaniem czegokolwiek. Uspokójcie się. Pozbierajcie swoje myśli. Wśród nich z pewnością usłyszycie głos Dostrajacza Myśli lub innego niebiańskiego pomocnika. Panika, rozpacz, nierozważne postępowanie, to pewna droga do śmierci. Czujność i ostrożność pomogą wam przetrwać próby.
3
AUDIO TAPE Transmissions Here / Audio Transmission / YOGA
« Last post by Lemuel on Today at 01:42:55 AM »
 Speaker: Lemuel
Subject: YOGA
Location: Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 11th Dec 2018  07:42 Local  06:42 Z

https://app.box.com/s/74o9l753ripatyeas09czbx2og3hqqx1
4
Threads for New Transmissions / " An advance"
« Last post by Rene A Duran on December 10, 2018, 08:33:49 PM »
 " An advance"

Teacher: The Universal Father.
Topic: An advance.
T / R: René Durán.
December 9 2018.
Phoenix AZ.

René-Father, I just heard "We can not risk".
The Universal Father: "In effect, it is a prompt for the following message that is designed to reach everyone, and is as follows:
 "We in the Higher Worlds are waiting for the appropriate moment to announce that the Creator Son clothed as Jesus the Christ walks again through the Urantia lands, is a term between Human and Divine, but rather is a perfect symbiosis; - God/Man, walking again to deliver the Light to its inhabitants, on this occasion he will teach the pending subjects that were truncated more than two thousand years ago, do not be mistaken in supposing that he will be condescending with the sin, because he will cleanse the evil and the impurity.
 "I am your Universal Father, leaving an advance for the unbelievers and atheists that they will see God.

 "Be confident of these messages reaching your domains.

 "I am the Universal Father, ending this message." k

End.

*********************************
812) Un adelanto.

Maestro:El Padre Universal.
Tema:Un adelanto.
T/R:René Durán.
Diciembre 9 2018.
Phoenix AZ.

René -Padre, acabo de escuchar "No podemos arriesgar".
El Padre Universal: "En efecto, es un prompt para el siguiente mensaje que está diseñado para llegar a todos, y es el siguiente:
 " Nosotros en los Mundos Superiores estamos esperando el momento apropiado para anunciar que el Hijo Creador envestido como como Jesús el Cristo camina de nuevo por las tierras de Urantia, es un término entre Humano y Divino, pero más bien es una simbiosis perfecta; el Dios-Hombre, caminando otra vez para entregar la Luz a sus habitantes. En esta ocasión enseñará las asignaturas pendientes que quedaron truncadas hace más de dos mil años. No os equivoquéis al suponer que será condescendiente con el pecado, pues limpiará de la maldad y la impureza.
 "Yo soy su Padre Universal, dejando un adelanto para los incrédulos y ateístas de que verán a Dios.

 "Sean confidentes de estos mensajes llegando hasta sus dominios.

 "Yo soy el Padre Universal dando por finalizado este mensaje." k

Fin.

5
JESUS RETURNS AFORE CHRISTMAS HALLEUIAH / Re: The GREAT DARKNESS Of NOW
« Last post by prozonov on December 10, 2018, 02:43:39 PM »
December 10, 2018, Samara, local time 23.15.
Teacher: Margul.
 
The approaching days of darkness should not be the days of despair and fear for you. You are all morally prepared for the test. Made the necessary supplies of water, food and fuel. Use it rationally, for you have to share it all with those who are on the verge of survival. Of course, it is impossible to do all good. But there are situations when it is impossible to refuse. Make a wise decision with your mind and heart.
 
But, the main thing - in everything listen to your Adjuster - the voice of God. If you do not know what to do, if you are in a difficult emotional state, do not rush to draw conclusions and do something. Take it easy. Understand your thoughts. Among them, you will surely hear the voice of your Thought Adjuster or other heavenly assistant. Panic, despair, ill-considered actions are the right way to death. Vigilance and caution will help you survive the test.
 
 
10 декабря 2018 года, Самара, местное время 23.15.
Учитель: Маргул.
Приближающиеся дни темноты не должны стать для вас днями отчаяния и страха. Вы все морально подготовились к испытанию. Сделали необходимый запасы воды, продовольствия и топлива. Используйте его рационально, ибо обязательно придется всем этим поделиться с теми, кто оказался на грани выживания. Конечно, всех облагодетельствовать невозможно. Но бывают ситуации, когда отказать нельзя. Принимайте мудрое решение и умом и сердцем.
Но, главное – во всем слушайте своего Настройщика - голос Бога. Если не знаете, как поступить, если находитесь в сложном эмоциональном состоянии, не спешите делать выводы и что-либо предпринимать. Успокойтесь. Разберитесь в мыслях. Среди них вы обязательно услышите голос своего Настройщика сознания или другого небесного помощника. Паника, отчаяние, непродуманные поступки – верная дорога к гибели. Бдительность и осторожность помогут вам пережить испытания.
6
Steven, here is a link for York County ham operations if you are interested.  Seems it is a good place to start and I see more links on Google for York PA too.  Thanks for your investigation.  Ron
https://yorkcountypa.gov/emergency-services/emergency-management-office/volunteer-respond/amateur-radio.html
7
TRANSLATIONS / Re: Wiadomoci po polsku (Posts in Polish)
« Last post by Andre_P on December 10, 2018, 10:40:50 AM »
Ta sama wiadomość po angielsku i po rosyjsku :
http://forum.serara.org/index.php?topic=11770.msg72420#msg72420
Przekazał : Prozonov, pełny członek
Kategoria / Temat : Dyskusje ogólne / Ostatnie dni
« 2 grudnia 2018 r., godz. 06:55:40 »


2 grudnia 2018 r., Samara godz. 15:10 czasu miejscowego
Nauczyciel : Margul
Temat : Ostatnie dni

Trwają właśnie ostatnie zwykłe dni na Urantii. Wkrótce wszyscy znajdziecie się w niezwykłych warunkach życia. Po przechyleniu osi ziemi i zatrzymaniu obrotów, połowa planety będzie miała światło, a druga połowa - ciemność. Jak wiecie, półkula północna będzie w ciemności. Mieszkający tam ludzie będą musieli nauczyć się przetrwać w trudnych warunkach zimna. Będzie to szczególnie skomplikowane, jeśli przerwane zostaną dostawy energii elektrycznej i gazu. Z zimna mogą zamarzać i zawieść różne połączenia, dlatego powinniście polegać wyłącznie na własnych siłach. Państwo praktycznie nie będzie w stanie wam pomóc, więc liczcie tylko na własne siły.

W dni, które wam jeszcze zostały, powinniście zadbać o możliwość utrzymania ciepła w miejscach, gdzie będziecie mieszkać. Od tego zależy wasze przetrwanie. Bez ciepła nie będzie życia. Pomyślcie o tym. Bez ciepła przygotowane zapasy wody i żywności mogą całe zamarznąć i stać się niemożliwe do użycia.

W surowych warunkach ciemności bardzo ważne jest zbiorowe zgromadzenie. Kiedy jest was wiele i niepokoi was tylko jeden cel – przetrwanie, będzie wam łatwiej zorganizować przygotowanie jedzenia dla zespołu, pilnować miejsca zamieszkania i zadbać o dzieci. Samotność w tej sytuacji będzie oznaczła śmierć. Im większa będzie grupa podobnie myślących osób, tym łatwiej będzie przetrwać.

Byłoby dobrze, gdyby wszyscy krewni razem połączyli się w jedną dużą grupę i nie tylko krewni, ale także ci, którym ufacie. Bez zaufania i bez wybranego kierownictwa nie będzieie powodzenia. Będziecie w warunkach jak w wojnie, jak na froncie. Jeśli będziecie omawiać jakąś kwestię i podejmiecie wspólną decyzję, to jej wykonanie będzie obowiązywało wszystkich. Kto się nie podporządkuje - musi zostać usunięty z zespołu. Życie zespołu jest ważniejsze niż życie jednego dysydenta.

Utrata ciała nie jest utratą życia. Każdy zmarły śmiertelnik przejdzie sąd Boży. Tylko on zadecyduje, czy dana osoba może nadal wznosić się do Ojca Niebieskiego, ale jeśli on sam nie zechce kontynuować życia morontialnego, to jest jego wybór.

Co najważniejsze - nie bójcie się, nie panikujcie, utrzymujcie mądry i trzeźwy umysł. Postępujcie zawsze zgodnie z prawami Boga. Jeśli macie wątpliwości, pytajcie Dostrajacza Świadomości lub Michała Nebadońskiego. Ja mam rajskiego nauczyciela, Margula. Jeśli prośba jest szczera, jeśli nie jest samolubna, natychmiast otrzymacie odpowiedź i trzeba będzie ją ściśle spełnić.

Dziękuję mądry nauczycielu i mentorze za takie pouczające zalecenia.
8
Julio,  I think you are right to consider alternent replacement communication devices at our disposal. In addition to Morse code, I have been investigating Ham radio operations. I went to the monthly local meeting in my city. I met many liscensed Ham radio operators. I am waiting on information as to whom are operating in the state of Pennsylvania, in particular York. Other forum might do similarly and maybe we can affect an alternate web of communications between us. The costs are not too bad. 2 to 300 dollars can get national coverage, if not even internationally. We may discuss this at our meetings in York this weekend. More on this later. 

Steven
9
AUDIO TAPE Transmissions Here / Re: Audio Transmission / Fortune favours The Brave
« Last post by Clency on December 10, 2018, 09:01:14 AM »
Transcribed from Lemuel’s transmission

Fortune favours The Brave

Lemuel : Good morning everyone. Our talk this morning is entitled : ‘Fortune favours The Brave’. I am sure you all know this saying – fortune favours the brave – and there are many instances, many moments in one’s life where one is called upon to be brave. The classic examples of course are those soldiers on the battle field who perform the bravest of deeds and rightfully, justfully, awarded for these deeds, but what I want to talk this morning is not just the deed itself, the most important is what imposes the deed.

There are many very well documented cases of extreme bravery and courage in the face of the enemy where soldiers have saved their lives of many of their comrades and later when a soldier realises what has happened. In many cases, there have no memory of whatsoever, there is a before and an after of the actual act of bravery and in many cases, the hero – these soldiers do become heros – find it very difficult to live with it. In fact, they need psychological help. The problem being that in the moment of the act of bravery, something else is acting within that soldier.

It is obviously not ego, if ego has to do something brave, it does not, you may well think about it, but it is too late to do something about it, if you have to think about it, no there is something else that takes place. In fact, what happens is your Beloved Thought Adjuster and your Guides – yes, you have a Team of Guides with you always – they jump into operation and they impulse you to do and you do it, but later on you have no memory of it.

In a similar way, there are many cases where mothers have to remove large objects in order to save the child or even to lift the car. They cannot do it physically really on their own, something else must take place and again it is their Guides and their Thought Adjuster step in to do these things. It only happens in an extreme emergency of course and their Guides have the permission from their Beloved Thought Adjuster.

The point also that I am trying to make is, in an act of bravery where in fact you are facing possible death yourselves, it is your Beloved Thought Adjuster that decides whether it is the moment of your death or whether it is the moment for extreme bravery and so the same goes for fortune favours the brave and of course it does in a sense, because to be brave, you must overcome your fear. The soldier being a professional man overcomes the fear with the training that they have received.

That is understandable, but for the rest of you who are soldiers, when you are called upon to do an act of bravery, if you think about it, it is too late. If you find that you have done it, it is because your Beloved Thought Adjuster has given permission for your Guides and Guardian Angels to step in and do it for you and at the same time, to save your life.

It is a wonderful thing really when you come to think about it. We all want to do the best in our lives, we would all like to be superman or superwoman, don’t we ? There are a varied and different role models that we look up to, many look to footballers or film stars or other famous people. On the other hand, we would like to be batman or superman, because we identify with the good over the bad or the light over the dark and we would like to be like that.

We would like to save lives of people, to put wrong to right and so once again : fortune favours the brave. If you are so inclined to do those things, you will do those things, you will be brave, but in a life and death situation, something else takes over, as I previously mentioned and it is such a wonderful thing that your Beloved Guides and your Thought Adjuster, under the right circumstances, step in to save your life and also to save the lives of others.

For those of you who are new here to the Serara forum, new readers or new listeners, perhaps you are not familiar with the Urantia Book and so may be you have not learned of Thought Adjuster, what it is and what it does, but I’ll leave that for another talk, because in fact, we have spoken about it before, but to-day’s talk is only about being brave and about fortune favouring the brave.

So, dear brothers and sisters, this morning just a short talk about bravery and doing courageous things and eventhough we may never be superman or superwoman or batman, nevertheless if you hold fast to that which is always good and right then you will have enough desire to be brave, to be courageous in front of danger, if and when those moments appear in one’s life. Generally speaking, they do from time to time and then one is called upon to be brave, to be courageous and to do the right thing.

So, there we are at the beginning of another week, it is Monday and a full week in front of us of opportunity and so we can be brave facing another week and all the problems that it may bring to us, obstacles that we are called upon to overcome. I just hope that none of them will call upon your bravery, but if they do, I am confident that you will be brave because honor favours the brave and I am sure that you are all brave and courageous, always wanting to do the right thing.

I thank you very much for listening, this is Lemuel signing-off for this morning and hope to talk to you again very soon. I bid you a very good day, bye-bye for now.
10
Interruption in the Internet and other forms of communication and transport

This weekend I saw a television program, a documentary, except misunderstanding, on the National Geographic television channel.

This documentary, at one point, reported on an earthquake in the Pacific, and how this earthquake triggered an underwater avalanche and destroyed optical cables that connect the continents, making the internet fast.

With the destruction of optical cables, international transactions like the international stock exchange could not be made momentarily. Until they got another route for the data to travel. The documentary also reported that it would take about three months to repair underwater cables.

That is, I understood that much of the internet in the world depends on these submarine cables that cross continents under the Oceans.

A strong earthquake is capable of stopping the internet.

So what about mega earthquakes, which are bigger in intensity? Possibly, virtually all submarine cables in the oceans will be broken.

So, in my view, it is possible that internet communications will fall in much of the world as pole-shift events happen.

In terms of communication, in my view, perhaps, local television images without satellite signals can continue to operate.

Long-range international communication will possibly have the old Morse code to be used again.

On the other hand, radio amateurs can also be used in emergency situations.

Displacement of people over long distances. In my view, airplanes with propellers can be used, as long as weather conditions permit. Furthermore, I believe it should be important that these journeys have several intermediate scales, precisely because of the sudden change in climatic conditions around the world.

For example, a trip of my own with my family from Brazil to the USA, after the events, in my view, could be carried out through propeller airplanes and with several stopovers, instead of being a direct flight between Brasília (Brazil) to New York (USA), or another airport that has operated on the east coast of the USA.

Possibly, most turbine airplanes will not be able to fly because of the volcanic ash throughout the atmosphere. Volcanic ash affects turbine engine engines and can cause total engine failure, ie turbines.

Many airports in coastal regions will be destroyed by events. I also believe that the conditions of navigation of the oceans will be very unstable in this dark period for sea travel in the face of adverse weather conditions.


=======

Interrupção na Internet e outras formas comunicação e transporte

Neste final-de-semana eu vi um programa de televisão, um documentário, salvo engano, no canal de televisão National Geographic.

Este documentário, em certo momento, relatou sobre um terremoto no Pacífico, e como este terremoto provocou uma avalanche submarina e destruiu cabos óticos que fazem ligação entre os continentes, possibilitando a internet rápida.

Com a destruição dos cabos óticos, transações internacionais como a bolsa de valores internacionais não puderam ser feitas momentaneamente. Até que conseguiram outra rota para que os dados trafegassem. O documentário, ainda, informava que iria demorar cerca de três meses para o conserto dos cabos submarinos.

Ou seja, eu  entendi que boa parte da internet do mundo depende destes cabos submarinos que atravessam continentes por baixo dos Oceanos.

Um forte terremoto é capaz de parar a internet.

O que dizer então de mega-terremotos, que são maiores em intensidade? Possivelmente, praticamente todos os cabos submarinos que estão nos oceanos serão rompidos.

Então, ao meu ver, é possível que as comunicações da internet caiam em boa parte do mundo quando os eventos ligados a mudança de pólos acontecerem.

Em termos de comunicação, ao meu ver, talvez, imagens de televisão locais, sem sinais de satélite, possam continuar operando.

A comunicação internacional de longo alcance, possivelmente, terá o velho código morse a ser usado novamente.

Por outro lado, os rádio-amadores também poderão ser usados em situações de emergência.

Quanto ao deslocamento de pessoas em grandes distâncias. Ao meu ver, aviões com hélices poderão ser usados, desde que as condições de tempo permitirem. Além do mais, eu acredito que deverá ser importante que estas viagens tenham várias escalas intermediárias, justamente em razão da mudança repentina das condições climáticas em todo o mundo.

Por exemplo, uma viagem minha com minha família do Brasil para os EUA, após os eventos, ao meu ver, poderá ser realizada através de aviões com hélices, e com diversas escalas, ao invés de ser um vôo direto entre Brasília (Brasil)  a Nova York (EUA), ou outro aeroporto que tiverem funcionando na costa leste dos EUA.

Possivelmente, a maioria dos aviões com turbinas não poderão voar, por causa da cinza vulcânica em toda a atmosfera. A cinza vulcânica afeta os motores dos aviões com turbinas, podendo ocasionar o pane total dos motores, ou seja, das turbinas.

Muitos aeroportos em regiões litorâneas irão ser destruídos com os eventos. Eu acredito, ainda, que as condições de navegação dos oceanos serão muito instáveis, neste período escuro, para viagens marítimas, diante das condições climáticas adversas.
Pages: [1] 2 3 ... 10