Author Topic: May the will of the Father be done!!!  (Read 1286 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Antonio

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 117
 • Everything here is cyclical !!!
  • View Profile
  • Email
May the will of the Father be done!!!
« on: October 31, 2018, 01:54:09 AM »
 Speaker : Margul.
Subject : May the will of the Father be done!!!
Category : Threads for New Transmissions
T/R : Antonio, Stanstead(Home) Qc Canada
Date :Tuesday, October 30, 2018 @ 11:11 pm


Good evening Father, this is your son Antonio to be at your service and for my TRing work session. If there is someone tonight with a message Father, even in this quiet period, I would be honored to be the one tonight to receive any message from one of your Beloved Celestial Family.

Father, is there a message that you would like me to transmit to my colleague and guest of this forum?


  “ Here Margul with you Antonio, The Trinity Teacher Son, and I have a message for you to share with the members and guests of the forum.

  “ it is indeed a period of tranquility that all of you are currently experiencing and always having in mind the 'events' that will take shape and produce as they should occur.

  “ Today I watch you and I felt your anguish and pain when you look outside the window while you where waiting in a car dealership and outside near where you were, therefor,was a small elementary school and it was at the end of the afternoon, at the end of class,the children were playing and having fun and they were all preparing to take the bus and you were asking yourseft this question in your mind : “ My goodness, what will happen to these beautiful and so innocent children, not knowing what they will soon face, how many of them will die at such a young age?,..., how many will have the chance of surviving the coming tribulations?” , ..., Here are so many questions that jostle in your head and I know very well that this aspect of 'The Mission' makes you extremely sad and I cant feel 'all the love you have in your heart' for this children.

  “ Unfortunately, this is a situation that will be repeated around the world, there will not only be children but also ; pregnant mothers, the newborns babys, young women and men, Moms and dads, brothers and sisters, cousins, uncle and aunts, your grandparents and so on, ..., all will die in these coming tribulations and few will survive, even some members and guests of this forum will lose their lives.

  “ Your planet, Antonio, is on a fast descending slope and it is heading quickly to disaster and that is why the 'FATHER' wants to take back possession of this beautiful little blue planet – URANTIA.

  “ FATHER, LET YOUR WILL BE DONE!

  “ It's time for all of you to ask 'Forgiveness' to all those you have done wrong and trouble with your actions and words ;

  “ It's time for all of you to ask 'PARDON' to your 'FATHER in HEAVEN' for all your sins ;

  “ It's time for all of you to demonstrate, to talk about your 'LOVE' to all those who are so dear to you ;

  “ It's time to pray my dear members and guests of this forum,..., there is not much time left in front of you,..., and know that the 'Father in Heaven' loves you all and he will not abandon you!

  “ The instructions as it is the customs since the last few days, ..., be 'ALERT', 'ATTENTIVE TO YOUR ENVIRONMENT' and 'ALWAYS LISTENING TO YOUR THOUGHT ADJUSTER', ..., pray, and pray my dear members and guests of this forum.

  “ That's it, Antonio, that's the message I wanted to dictate you tonight and please forward this to the forum.


Margul, what title would you like to give to this message?


 “ Antonio, the title of this message is really very simple, ... you will call it: 'May the will of the Father be done',..., and thank you Antonio for taking the time to receive my message tonight and wish you good night!, ..., Domtia!


Thank you Margul, yes, indeed the sight of these young children playing in the backyard of the school really upset me this afternoon.

Thank you for your presence Margul, it's always an honor and a great pleasure to have you in my mind, ..., Domtia!


END


« Last Edit: October 31, 2018, 02:01:00 AM by Antonio »
Bla!  Bla!  Bla! 
What a good story teller !!!

Offline NALIKAA

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
  • View Profile
  • Email
Re: May the will of the Father be done!!!
« Reply #1 on: November 07, 2018, 12:08:09 PM »
   Threads for New           Transmissions/ May the Will of   Father be done !!![/left]
  Translations by NALIKAA the Antonio's Transmissions of October 31st, 01:54:00 a.m.
----------------------------------------------
   Mpiteny : MARGUL,
   Lohahevitra: Aoka ny Sitrakin'Ny RAY ho tanteraka !!!
   Mitarika ho amin' ny fanapariahana Vaovao,
    T/R: ANTONIO,  Stanstead (Home), Qc Canada,
    Daty: Talata faha- 30 Oktôbra 2018, 11:11 p.m.
---------------------------------------------------
        Miarahaba Anao aho ry RAY. Izaho Antonio zanakao manompo Anao izay vonona hanao ny Fandraisana/ Fampitana amin'izao ora izao ity. Raha misy olona amin'izao alina izao te hampita hafatra amiko Ry RAY ô na dia fotoana tsy mampisy firy ny fampitana aza izao, izaho kosa dia ho enin'-kaja tokoa raha mahavoaray hafatra avy amin'ireo Olona ao amin'ny fianakaviamben'ny Olon-danitra mahatehotia ireo.
       Ry RAY  ô, misy ve ao hafatra tianao hampitaiko amin'ireo Mpiara-miasa amiko eto amin'ny forum na koa ireo mety ho mpitsidika aza ?

       " Ity Aho MARGUL miaraka aminao eto Antonio. Izaho Ilay Zanak' Andriamanitra, ary ity misy hafatra ampitaiko ho anao ary ho zarainao tokoa amin'ireo mpikambana eto amin'ny forum sy ireo mpitsidika ao."
       " Mazava tokoa fa fotoana tsy dia nahitana firodorodoana firy fa kosa.mangingina ny fampitana teto amin'ny forum amin'izao aloha. Izany dia tranga mihatra amin'ny maro aminareo kanefa ao dia ao an-tsainareo tokoa raha ny momba ireo ' trangan-javatra ' izay hiseho hipoitra ary hiteraka izay ho entiny amin'ny fotoana izay tokony hisehoany"

       " Tazako fa nojereko ianao androany ary dia voaraiko ny fihetsehamponao teo ianao nitopy maso teo ambaravarakelinareo nankany ivelany iny, teo am-piandrasana ny fiara mpitatitra mpianatra terý ivelany teo akaiky ny misy anareo izay nisy sekoly fanabeazana fototra, ny andro tolakandro tanteraka ary eo amin'ny firavan' ny ankizy mpianatra ka indreo ny ankizy teo am-pilalaovana sy nifalihavanja nandritra ny fiandrasany teo, fa ianao kosa teo nanontany tena tao anaty lohanao tao hoe ,"
        Andriamanitra ô mba inona tokoa moa no hanjo ireto ankizikely mahafatifaty tsy manantsiny ireto, izay tsy mahafantatra akory ny zavadoza hihatra aminy, fa firy amin'izy ireo no ho jinjain'ny fahafatesan8a sahady amin'izato fahatanorany herotrerony  izato?,..., firy no ho tsara vintana ka mbola ho velon'aina soa aorian' izay fi savoritahana mampivarahontsana hitranga eto?,...,
      "Ireny sy ny maro hafa koa dia izay fanontaniana mitsatoka ao an-tsainao ary fantatro tsara fa izy ireny dia anankiray amin'ireo  endriny maro izay isehoan'ity ' irakasa ' ity dia endri-javatra izay mampalahelo mafy loatra tokoa anao ary dia voaraiko ny fitiavana lalina sady feno ao an-ponao mitepo ho an'ireo ankizy ireo manoloana izany."
       " Indrisy tena zava-doza fa tranga hiseho foana manerana an'izao tontolo izao anefa ny toy itony satria tsy ho ireo ankizy ireo irery ihany manko no hidonan-javatra toy itony fa marobe hafa ihany koa toy ny:- reny mitondra vonoka,- zaza menavava,- zatovovavy sy zatovolahy,- renibe sy dadabe,- rahalahy sy anabavy ary rahavavy,- rahalahin-dray na anabavin-ndray,- anadahin-dreny na rahavavin-dreny,- rafozana,- sy ny sisa,- ...., ireo olon-drehetra voalaza ireo dia samy ho faty mandritra ireo fikorontanambe hitranga eto an-tany izay ho avy tsy ho ela ka ho vitsy no sisa velon'aina, eny fa na dia aminareo  mpikambana eto amin'ny forum aza sy ireo mpitsidika azy ity dia misy tokoa ireo hamoy ny ainy,....,
       "Ity bolantaninareo ity, Antonio, dia eo ampikorisana am- pidinambe mitotongana  tena miridana mankany amin'ny faharavana, dia izany no mahatonga Ny RAY te handrombaka ho Azy ity bolantany kely manga mahafatifaty ity dia i URANTIA,...,

       "Ry RAY Ô HATAO ANIE NY SITRAPONAO ! " 

       " Tonga ny fotoana ho anareo olombelona tsirairay hitalahoana famelana, famindram-po noho ireo ratsy vitanareo sy noho ireo fanakorontanana
 vokatry ny nataonareo sy vokatry notenenin'ny vavanareo,...,"
        " Tonga ny fotoana ho an'ny olombelona tsirairay mba hitalahoana ' FAMELANKELOKA " avy amin'Izy RAINAREO ANY AN-DANITRA noho ireo otanareo rehetra,...,"
         " Tonga ny fotoana ho anareo olombelona rehetra hanehoanareo miloa-bava ny  ' FITIAVANAREO ' an'ireo olombelona rehetra izay tianareo malalanareo,...,"
        "  Fotoana izao ry mpikambana sy mpitsidika malalako eto amin'ity forum ity hivavahanareo,...," fa mbola ampy tokoa hanaovanareo izany izao fotoana atrehinareo sy iandrasanareo izay hitranga izao,..., ary dia fantaro fa Ny RAY IZAY ANY AN-DANITRA dia tia anareo rehetra ary tsy hanary anareo tsy akory IZY !"
        " Fa ity toromarika omeko  ity amin'ny maha efa fanao teto azy tato ho ato, andro vitsivitsy izao,..., dia ny hoe ' AOKA HO TAITRA, HIFANTOKA HANARAMASO NY MANODIDINA ANAREO IANAREO ary HIHAINO MANDRAKARIVA ILAY MPANITSY ERITRERITRAREO ianareo,...," mivavaha, eny mivavaha ry malalako mpikambana  sy mpitsidika eto amin'ity forum ity. "
         " Izay sy izay ry Antonio, dia io ilay hafatra nampandikako soratononina ho anao androany alina ity io ary miangavy anao Aho ampitao alefaso ao amin'ny forum izy ity."
           MARGUL ô dia inona moa , Tompoko, no lohateny tianao  homena an'ity hafatra ity,?
           " Antonio ny lohateny homena ity hafatra ity dia tena tsotra, ..., ataovy hoe:" AOKA HATAO ANIE NY SITRAPON'IZY RAY ,...," ary dia misaotra anao aho Antonio nahafoy fotoana nandraisana Ahy sy ny hafatro tamin'ity alina ity; mirary anao ho tsara torimaso aho,...,"
       
         Domtia .
        

 
       
      
       
      
I love HIM, HE is inside me,HE loves me, I  belong  to  HIM,WE  BOTH  are  inside a circle , and as WE  BOTH are inside  the  CIRCLE,a roof is  necessary,so then a point is  being put on the stark  and  then WE  BOTH together are becoming a CANDLE  ENLIGTHENING  the WORLD !!! aoi.

Online prozonov

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 162
  • MSN Messenger - prozonov@mail.ru
  • View Profile
Re: May the will of the Father be done!!!
« Reply #2 on: November 07, 2018, 02:43:21 PM »
November 7, 2018 Samara, local time is 14.30.
This is Margul.
 
Your upcoming activity is to inform people about the work of divine missions on the planet, as well as to help all who need to save lives. For this you have studied all these years, for this we have taught you in a dream. The more people follow you, the better the results of your work will be, the more people you will bring to God. That is why use the remaining time with benefits. Study the book of Urantia, learn from Jesus the preaching of the kingdom of heaven, his patience and his love. And it will save you and all who follow you.
23.10.
 
You doubt that this time there will be a postponement of the terms mentioned earlier. With God, everything is possible. Don't wait for anything. Of course, you have to be ready, and at the same time you have to continue your normal life. Do not strain, do not try to attract someone to your side. Everything has its time. All your time. All in the will of God. Therefore, do not despair if nothing happens at the time indicated earlier. But THAT happens at any time, and always when God wants it.
Domtia.
 
 
7 ноября 2018 года¸ Самара, местное время 14.30.
Это Маргул.
Предстоящая ваша деятельность состоит в том, чтобы информировать людей о работе божественных миссий на планете, а также в помощи всем нуждающимся в спасении жизни. Для этого вы учились все эти годы, для этого мы вас учили во сне. Чем больше людей пойдет за вами, тем лучше будут результаты вашей работы, тем больше людей вы приведете к Богу. Вот почему используйте оставшееся время с пользой. Изучайте книгу Урантии, учитесь у Иисуса проповеди царства Небесного, его терпению и его любви. И это спасет вас и всех, кто идет за вами.
23.10.
Ты сомневаешься, что и в этот раз будет перенос сроков указанных ранее. У Бога все возможно. Не надо ничего ждать. Конечно, надо быть готовым, и в тоже время надо продолжать вашу обычную жизнь. Не напрягаться, не пытаться привлечь кого-то на свою сторону. Всему свое время. Всем свой срок. Все в воле Бога. Поэтому не надо отчаиваться, если в указанное ранее время ничего не случиться. Но ЭТО случиться в любое время, и обязательно тогда, когда этого пожелает Бог.
Домтия.