Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Threads for New Transmissions / Re: THE REALIZATIONS.
« Last post by Rene A Duran on Today at 08:44:14 pm »
Rene:
 SongatSunrise thank you for your question which is very interesting due to that time factor with its different time zones presents a challenge to do the annoucement at the same time.

 That is a question of difficult answer, because Jesus is the only one who with his collaborators could synchronize, but these are data of a technology that they applied not known in the parameters of Urantia and whose details are not revealed to us especially in this very special case. 

 I hope Sue can also see the ad as soon as it is broadcasted.
I feel so fortunate for living these times that I thank the Father for helping US all delivering His Son again here on our planet 

Thank you. 
Rene 
2
Hello everyone,
Van the Steadfast was our MC and TARKUS was on hand for Q and A. We also heard from Machiventa Melchizedek, GABRIEL, and MICHAEL OF NEBADON. 

https://www.conferencecalling.com/recordings/1531904/362464/VCISPREC02_362464_20211201_120316
3
TRANSLATIONS / 1.12.2021 – Przygotowania
« Last post by Andre_P on Today at 01:00:34 pm »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=18266.msg96536#msg96536
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Wątki nowych przekazów / URZECZYWISTNIENIA
« 1 grudnia 2021 r., godz. 11:39:28 »


URZECZYWISTNIENIA

Od Ojca Wszechświata
Przekazujący : René Durán.
30 listopada 2021 r., Phoenix, Arizona


Jest to bardzo znaczące słowo, ponieważ mówi o faktach dokonanych.
-Kto mówi do mnie ?
Mogłem zapytać po usłyszeniu tych słów :
URZECZYWISTNIENIA"


Ojciec Wszechświata :
"Jestem waszym Ojcem Wszechświata. Daję świadectwo o długo oczekiwanych wydarzeniach, które będą miały miejsce na waszej ziemi, Urantii. Jest to jedno z wielu zapowiedzianych, które nie miały szczęścia się zrealizować, jednak to ostatnie jest tym, które zdążyło się skrystalizować w waszej rzeczywistości.

"To jest uczta waszego Ojca Wszechświata.....

"Coś ważnego :
"Rzeczywiście, tutaj jestem waszym Ojcem Wszechświata z dodatkową uwagą o wielkim znaczeniu, a jest nią to, że uważamy, iż drugie przybycie publicznie symbolizowane jako obecność w telewizji, jest wydarzeniem nigdy wcześniej nie przeprowadzonym na skalę globalną, a teraz licząc na techikę, którą posiadają wszystkie ludy Ziemi, wykorzystamy ją dla dobra i służby konglomeratu w całości.

Drugi aspekt, o który wolimy dobrze zadbać, to Siły Ochronne, którymi dowodzi Pan RA. Są one nieskończenie zdolne do ustalenia reguł gry dla ochrony Jezusa. Należy wziąć pod uwagę, że są to siły stworzone niezliczone eony temu dla ochrony planet i sektorów.

"Tu wasz Ojciec Wszechświata z aktualnymi informacjami o przygotowaniach, które są czynione".


Koniec.
Rene
4
Threads for New Transmissions / Re: THE REALIZATIONS.
« Last post by SongatSunrise on Today at 12:52:32 pm »
Hello Rene, Universal Father, and Forumites:

 
Please pardon my asking, would Sue Whiley see the announcement first? Will the announcement travel around the globe time zone by time zone?

 
Thank you for your answer.  
5
Threads for New Transmissions / THE REALIZATIONS.
« Last post by Rene A Duran on Today at 11:39:28 am »
THE REALIZATIONS.

 By the Universal Father.
 Transmitter: René Durán.
 November 30 2021, Phoenix AZ

 This is a very significant word because it speaks of fait accompli.
 -Who speaks to me?
I was allowed to ask afer hearing the words:
:THE REALIZATIONS"


The Universal Father:
 "I am your Universal Father giving a testimony about long-awaited events that will take place in your land, Urantia, it is one of many announced that did not have the luck to be realized, however, this last one is the one that has managed to crystallize in your reality.

 "This is your Universal Father feasting ....

 "Something important:
 "Indeed, here, I am your Universal Father with an extra note of great importance and that is that we consider that the second arrival publicly symbolized as the presence on television, is an event never before carried out on a global scale; and now counting on the technology that all the peoples of the earth have, we will use it for the benefit and service of the conglomerate in general.
 The other aspect that we prefer to take good care of, the Protective Forces that Lord RA is commanding, are infinitely capable of establishing the rules of the game for the protection of Jesus.  It should be taken into consideration that they are forces created countless eons ago for the protection of planets and sectors.

 "This is your Universal Father with an update on the preparations that are being made."

 The end.
Rene 

6
TRANSLATIONS / 1.12.2021 – Przebranie
« Last post by Andre_P on Today at 06:59:03 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=18264.msg96534#msg96534
Przekaz: Lemuel, członek bohater
Kategoria / Temat : ARCHIWUM CALUMNII / PRZEBRANIE
« 1 grudnia 2021 r., godz. 01:31:21 »


Nauczyciel : CALUMNIA
Przedmiot : PRZEBRANIE
Przekazujący : Lemuel
Miejsce : Girona, Katalonia, Hiszpania,
Data/Godzina : 1 grudnia 2021 r., 07:00 czasu miejscowego, 06:00 UTC


Przebierać się to zmieniać coś w stosunku do normalnego wyglądu. Dziś rano porozmawiamy o powodach, dla których ludzie czują potrzebę przebierania się.

Każdy z was ma ego i jeśli nie jesteście w stanie go kontrolować, to ono będzie kontrolować was. Wielu z was spędza codziennie dużo czasu w przebraniu. Myślicie, że powinniście prezentować się w określony sposób różnym ludziom. Innymi słowy działacie w roli, o której myślicie, ze inni ludzie oczekują od was. Dlaczego tak się dzieje ? Niestety powodem jest strach. Boicie się odsłonić przed innymi i dlatego chowacie się za swoim przebraniem.

Wszyscy tutaj na forum jesteście świadomi tego, kim jesteście i dlaczego jesteście tutaj na Urantii, dlatego nie odgrywacie roli kogoś innego. Dlaczego mielibyście to robić ? Bycie prawdziwym sobą to także ujawnianie siebie, żeby ludzie mogli zobaczyć was prawdziwych, a nie kogoś w przebraniu.

Ludzie cały czas osądzają, a wy wszyscy jesteście osądzani według tego, co robicie i jak wyglądacie dla innych. Czy nie ma większego sensu zaprzestać tych szarad i pozwolić, aby opinia innych o was była oparta na prawdzie, a nie na kłamstwie ? Jeśli się przebieracie, to kłamiecie, to takie proste, a ponadto potrzebujecie dobrej pamięci, aby wybrać właściwe przebranie we właściwym momencie.

Jakże szczęśliwi są ci, jak wy, którzy przezwyciężyli wymagania ego i są w stanie iść przez ten świat z podniesioną głową i uśmiechać się do wszystkich, nie czując nigdy potrzeby przebierania się.

Do następnego razu.

Dobrego dnia.
7
CALUMNIA ARCHIVE / DISGUISE
« Last post by Lemuel on Today at 01:31:21 am »
Teacher: CALUMNIA
Subject: DISGUISE
T/R: Lemuel
Location: Girona, Catalunya, Spain.
Date/Time: 1st Dec 2021  07:00 Local  06:00 Z

To Disguise is to alter or change something from its normal appearance, and
this morning we will talk about some of the reasons why people feel the need
to disguise themselves.

You all have an ego and if you are not able to control it, it will control you.
Many of you spend much time every day in disguise. You think you need
to present yourself in a certain way to different people. In other words, you act
the part you think other people expect of you. Why is this?  Sadly the reason
is fear. You are afraid to expose yourself to others and so you hide behind your
disguise.

All of you here on the Forum are aware of who you are and why you are
here on Urantia, therefore you do not act the part of being someone else, why
would you? Being true to yourself is also revealing yourself so that people can
see the real you and not someone in disguise.

People make judgements all the time, and you are all being judged by what
you do and how you appear to others. Doesn´t it make more sense to stop
the charades and let others opinion of you be based on truth and not on a lie?
If you disguise, you lie, it´s as simple as that, and furthermore, you need
a good memory to choose the right disguise and at the right moment.

How fortunate are those, like yourselves, who have overcome the demands
of ego and are able to walk through this world with your head held high and
smile to all and sundry without ever feeling the need to disguise.

Until next time.

Good Day.8
AUDIO TAPE Links - Comments - Schedule inside / LLUSA TUE - 30 NOV - 2 tapes
« Last post by newstarsaphire on November 30, 2021, 03:32:47 pm »
Hello Everyone,

Much appreciation to everyone who attended todays Lightline USA for Tuesday 30th November.  There are 2 tapes as the first part of the call ended suddenly and Ron took up the hosting.  

Here are the links for todays Lightline USA for Tuesday 30th November: 

tape 1:  https://app.box.com/s/c1aukzczmnxzl62sldto86qvw8du0tj3

tape 2:  https://app.box.com/s/6i1eybt3qgi53gzp403nhy2n3tbw4zse

Thanks to Tarkas, Michael of Nebadon, Margul, Adjuster of Ron Besser, Adjuster of Dominick and Lemuel's Adjuster.  Much interference today.

Thanks to Lemuel for not only stepping in as needed for transmissions and also accepting the position of Host for the Saturday Lightlines on an ongoing basis.  The call in information for Saturday's Lightline will remain as is with your new Host, Lemuel.

Ron Besser will be hosting the Sunday, Lightline USA us usual at 2 pm York time.

9
General Discussion / Congratulations to Lemuel
« Last post by Moses Ouko on November 30, 2021, 03:22:23 pm »
Congratulations Lemuel and thank you very much for accepting to take on the mantle of hosting the Saturday Lightline. 
We are actually looking forward to it as in having a designated host. Gracias.

Love and Blessings,
Moses
10
Hello Everyone, Here is the transcription of the Question and Answer Session of Sunday's Light Line:
Light Line Q and A Sunday 11-28-2021

 
32:26
We've got to calm it, and we will put many of them to sleep. Those who have adjusters will be calmed immediately. Those without adjusters will be asleep.

 
It's like a runaway truck. God forbid what is in the way. I fully agree. Thank you.

 
Ron: Thank you Sensen.
Now Phyllis, The alert's been given. Go to Q and A for us please.

 
Coming first to Jose. I'm unmuting you now, Go ahead, Jose.

 
Jose: OK As usual I get confused, and misunderstanding. The transmission today stated that Jesus would appear before the 7th of December. Am I correct on that?

 
Ron: You're correct.

 
Jose: Are we allowed to inform our family members or friends of the occasion, or should we as usual keep it quiet?

 
Ron: Let it be a surprise, Jose.
Jose: OK.
Ron: Of course, the other is accepted.

 

 
Jose: I was thinking about my immediate family. Should I warn them to stay at home and not to go to work?
Ron: Jose, you can do that without saying why. Rather, if these things come to pass, you are in danger. If you see it happen, just do it, don't wait for me.
Jose: OK.

 
Ron: However you want to put it, Jose.
Jose: So I would be correct to say it is on or before the 7th of December?
Ron: That is what they are saying. I'm not saying it. If I could go to the Doctor's office on Dec. 1st, it's without a problem. The issue at first is stay safe.
Jose: Thank you.
Ron: You're welcome, Jose.

 
Go ahead Phyllis.
Phyllis: It's Valerie. I'm unmuting you now.

 

 
Valerie: Thank you Phyllis. I have the impression, trying to piece the things together. I want to thank Father, Michael, and the good news. I am ever thankful.
My question now is that if Jesus appears on television, will he include in the speech, the necessity of the Regency?
Ron: I have to put that up to them. The conflict is between the Devil and the deep blue sea. Either we do or we don't. I have to hear what they have to say.

 
This is MICHAEL OF NEBADON. Thank you for the segue. We have to agree with what Ron just said. It is (?) if we do the Regency right away. It is doable if we have to. It is being looked at by Paradise. They will make the final recommendation as to whether the Regency comes with the announcement. It could be days later. It could be months later. Don't set a date for it. Just watch. Thank you Ron

 
Ron: Thank you Michael.
Valerie: Will the riots trigger a market crash in anybody's opinion?

 
Ron: Again I am conflicted with the answer. Again, it is do or don't do, and anything could happen, with volatile human beings. I pass this up to Monjoronson.

 
MONJORONSON: Ron's right, we don't know what is going to happen. But it could, for the simple reason investors, millions of them around world, have a lot of money in the US stock market.. The stock market on Friday was down over over 900 points on the mere fact of a change in the quantity of how much oil will be shipped.

 
If that is all that panics them can you imagine what a return will do to them? It is entirely possible that the market will just close, and maybe be closed for several days.
That would be the wise thing to do. But man is not being wise by any chance lately. And we cannot predict what the markets will do, if they don't close them, Valerie.
Does that answer you question?

 
Valerie: I understand the panic. . . The energy and the earth movements,
How likely is that to happen?

 
Ron: It's unpredictable. It could be true.

 
Valerie: The last question, because of the earth core changes, is there a concern that the earth might explode?
Ron: I am going to the power directors if they wish to speak.

 
POWER DIRECTOR 5: We can't guarantee when anything is going to happen, Valerie. You may find a few tectonic plates move with his return.

 
Ron: Is there a direct appearance on the planet by Jesus, or is this transcribed, meaning that from a ship?

 
Power director: I fully agree with you we have to refer it to Michael. He is on the planet in his own studio. His feet are on the Urantia dirt. Therefore, Michael do wish to say it?

 
MICHAEL: The power of the second return might transfer to the tectonic plates in that it is a great energy that has often in the past triggered earthquakes. The earthquake at the death of Jesus was a natural event, by the speech of the midwayers who rode it, who felt they must present it that way. I can assure you the loss of Jesus caused the tremor.
I leave that then, Ron.

 
Ron: I leave it, Power Dirctor. Is that everything?

 
Valerie: I have another question. The curtain splitting in two when he died. There was a big heavy curtain that was in the temple in the Most Holy place. It split into two.
Ron: What book in the Bible do you get that Valerie?

 

 
Valerie: I haven't read the Bible for a long time. It is in the Gospels.

 
Ron: This is an expert on the gospel: we know of the four or five gospels. There is no such entry. What you may be getting is a translation by one of the churches that inserted such wording. But there was no such event, Valerie.

 
Valerie; Thank you for the answer.
Ron: It's not your fault Valerie. They're doing it all the time these days. It's called revisionist. It won't do.
Go ahead, Phyllis.
Valerie: Thank you.
Phyllis: Weydevu, and then Robert.

 
Weydevu : Ron you stated some time ago, a that the supreme had a vast army of angels, and the seraphim, 450,000, had been cleared from Urantia, and 35,000 rebels had been removed. In the past we have been hearing about removals. But they keep coming. So how many more are left on Urantia? Rebels and Seraphim?

 
Ron: May have been resupplied. There is no number available for what is left.

 
Weydevu: Hmm.
Ron: Weydevu, about half of them maybe seraphim. That would be the seraphic insurrection.
Weydevu: All right.

 
You mentioned certain people will be put to sleep, why not all of them?
Ron: I am not the one putting them to sleep for one thing. That was an indiscriminate description of what we said. We said those without adjusters will be put to sleep , if we have to. It is an unknown number right now Weydevu.

 
Weydevu: OK. All right. That is all the questions right now. I had another question but Valerie asked it so I don't need to ask that.

 
Ron: Thank you.
Phyllis: Robert, you are unmuted.

 
Robert: Thank you Ron. (?)

 
Ron: Is that a question?
Robert: Yes.
Ron: I don't know how they are planning to work.
This is METATRON: One moment. I assure you that Metatron will be there. You just won't see him. That is all I can tell you as Metatron.

 
Go ahead Robert.

 
Robert: That answered my question, and I thank you.

 
Ron: You surprise me Robert. It's fine.
Go ahead.
Phyllis: There is one person on the internet access who is unmuted, I'm not sure they have a question.

 
Rn: That doesn't mean anything.

 
Phyllis: Larry Gossett, and Valerie.

 
Larry: I have another. I would write Ron to see if you know or could get an answer to a question: since the appearance of Jesus will be so quick, what does that do to the timing of formally setting up the Regency? And if it doesn't get set up, will the White House be somehow notified of this before it happens?

 
Ron: O Larry! First of all, if you stopped and thought about it, Jesus is not the one directing the Regency. That is the timing schedule of Father and Michael.

 
Michael do you wish to address that?

 
MICHAEL: Yes somehow. I fully agree.
Second of all Larry, you are asking for a series of decisions that can't be elucidated because if we change one decision, all the other decisions get changed too, and we don't know the sequence.
Larry: OK
MICHAEL: The Regency is a separate matter as Ron spoke to, and he knew immediately you can't mix the two. Jesus will have a lot to do with it once it's installed, but the regency itself, the Melchizedeks will say where are you? The truancy that is now indicated in Ron over why the Washington Post are not informed, has to do more with the House of Representatives, than the Presidency itself. This should shock you.
Nancy Pelosi is ready to resign. Biden doesn't want anything to do with her resignation now in the middle of the pandemic and what is frankly a Republican insurrection. For that matter, the Melchizedeks have held back.

 
Ron: Well I won't ask permission to speak. I will bit my tongue
Thank you
Michael: Thank you Ron
MACHIVENTA MELCHIZEDEK: The Regency is more important than Pelosi's political help. However, Biden is opening up all the stops and will not listen to anything
that has to do with the House of Representatives.
We are holding our fire for the moment. That is all I have to say.
Ron: Thank you gracious one. Thank you.
Melchizedek: Thank you Ron.

 
This is MICHAEL OF NEBADON: I thought that was an answer beyond the call of duty. I fully appreciate it. Thank you Ron.

 

 
For that reason, we are are subject to the will of the Paradise Trinity. It is not in your Urantia book, but that is what the Vorondadek works to be. Ron is fully aware that Margul is here with him.
He's also fully aware that the Deity Absolute, is holding his breath about what Ron says. But he holds his tongue.

 
For that reason, the Most Highs report to all of you: that the the desire to obtain the Regency at all costs is our view as well.
Nancy Pelosi has no business resigning. She will not resign. But for the time being, President Biden is running around trying to shore up the walls. He can't have this happen.
As the Most Highs, let us warn every one of you who are asking questions the truth of the matter is Ron is fully aware of the answers himself, but finds that the authority of the Chief Executives of the Master Universe must have their say correctly. And he defers to them.

 
All of you must learn to do that. You don't think. Learn to think, because you are going to be in the presence of High Spirit authority, incarnated, particularly among the Magisterial Sons.
Monjoronson, Serara, Rayson and two more not announced. Ron will know them. For that reason, let it also be known that the entire matter of the Regency is of the highest universe concern.
Ron feels the Regency is essential, if you are to preserve Urantia and in a non disastrous way.

 
I think He is right, but in any case, the true ideal, and this is MONJORONSON speaking, is that man should straighten it out himself, but you've got a president overloaded, a House about to fall, and a Republican insurrection ready to take place again.

 
They will not get away with it. For that reason, Larry, and all of you listening, the terrible temper of the Republicans will be saturated with even more temper when they learn they are going to be turned out in sufficient quantities from the legislative bodies of the US. government, so that the majority can work its will more peacefully.

 
There is no excuse for their behavior. None.

 
I am ANDROMEDEUS, THE MOST HIGH. I am no longer Jesus. But Ron knows I carry great authority. For that reason, Ron plays the game perfectly well, and knows who's who for the most part, and is glad to follow what we ask. l as Andromedeus, learn this: you have followed with Ron in developing these Light Lines and the discussion forum. Learn to do something else:
Learn to cooperate for a change. Every time you attempt to, there is an argument.

 
You know it Raz, You know it, Lemuel, You know it, Amethyst. and the rest of you, who try to get cooperation, know it very well too. If you cannot work together without raising an objection every 5 minutes, then you don't belong here.

 
Finally. As Andromedeus, I'm recommending Ron is able to see the speech. And other than that, I withdraw.

 
We thank you Andromedeus. Very kind. And thank you for the information and background.
Thank you

 
This is MACHIVENTA MELCHIZEDEK: You are of the opinion you can't do much.
Ron: You saw what I tried to do with WTP and the disastrous behavior of the House of Representatives, and even my senator. They did not even bother to call me back. That is what we are facing. Cooperation is not essential for good government per se, as long you have a leader who knows what must be done. I pray that that leadership is a divine court called the Regency. And teach us what we must do and learn.
I only point out Machiventa, the awful despicable response I've received. And they're still at it.
I thank you.
Thank you Ron.
Ron: Boy does that put backbone in me. They never returned the call. All three of them did not. Yes. I spoke to the Pennsylvania office, I spoke to the Washington office, and I spoke to the Senate, leaving a message because no one is at the phones to answer them.
Thank you.

 
I chuckle because I got a response from the Melchizedeks.
Thank you Ron, this is MANTUTIA MELCHIZEDEK. I know what you said is true. Will you follow up?
Ron: Yes with additional messages, but not to Pennsylvania.
Why not?
Ron: The republicans are as obstructionist as the January 6 riots were. They do not allow our government to proceed, probably because PA and 30 other states have Republican majorities, that even attempt to stop voting.

MACHIVENTA: The Regency is essential to you.

 
Ron: Machiventa is that you?
MACHIVENTA: Yes. I happen to have reviewed the speech that was made on Saturday, that there are so many blocking situations to other attempts to reach us, that this country, the United States needs an abrupt thunderclap, and for the wisdom of the Trinity and the Magisterial Sons to sit with our Executive branch and begin to untangle the crimes. Thank you.

 
Ron: Thank you.

 
I am MACHIVENTA MELCHIZEDEK. You feel that where there is no backbone, there is apocalypse.
Ron: I do sir.
Melchizedek: We don't have one. We need you.
Ron: Thank you.

 
This is the UNIVERSAL FATHER: In spite of what they think, they know Ron. Do not be too concerned. If I'm going to use you, I will go the whole way.

 
Now to everybody else listening, the truth of the matter is that we have reached our allocated time. Phyllis are there any more questions?

 
Phyllis: Valerie's hand is raised.

 
Valerie: Thank you. (?)

 
Ron: No. That is take it as it goes.

 
Valerie: I found a scripture Matt 27: 51 it says in the King James Version, The veil was torn from top to the bottom.

 
Ron: All right hold on a minute Valerie. Here is St. Matthew.
ST. MATTHEW: I am the Apostle who wrote that Gospel. That is not my writing. Don't forget, Valerie, that many of these gospels were written late at night as a monk at his table without heat, and only a candle light. He would fantasize and he would put down what he wished to put down. The same has happened to John and Luke.
There was no such story that I was aware of. But it shows up in your Bible, and millions of people are going to believe it. I wouldn't speak to it again, unless you want criticisms.
Valerie: Thank you for saying that.

 
Ron. I believe I was speaking to Machiventa. I now turn this back to Tarkas. Thank you Machiventa.

 
This is Tarkas: We are closing down the Light Line session, as usual lit has been a pit. For additional information, let all of us consider the Light Line on Tuesday. Phyllis will be attended by Ron. I will come in as a speaker.

 
Phyllis: OK.
Ron: Thank you. All right everybody we are going to wrap this up for today. Thank you all for listening.
Pages: [1] 2 3 ... 10