Author Topic: / TRANSLATIONS :READ THIS - ANNOUNCEMENT OF POLICY AND ITS POST LINK - Ron.  (Read 251 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Albert

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 60
  • Albert.
    • View Profile
    • Email


   Albert;

   Fonenana: ANTANANARIVO / MADAGASIKARA;

   Ora Eto an- Toerana: ZOMA FAHA-21 AOGOSITRA; 2020; 10:17 minitra; Takariva eto Antananarivo ;

    Lohahevitra: FANAMBARANA ANKAPOBENY MAHASOA NY DAHOLOBE/ Re: Vakio Ity - FANAMBARANA NY PAIKAN- DAMINA SY ILAY ROHY MOMBA AZY - Ron.

《 Fampitana farany nataon' I Ron BESSER, Androany: 11: 25:41 maraina 》

    Sokajy: FANDIKANA HO TENY MALAGASY ;

    Mpandikateny : Albert .

_____________________________---


Ity kosa dia hafatra ho an'i Albert sy ireo izay miara- misalahy aminy avy tamin' I JESOA.

" Ry Albert, anio no andro tsingerin- taonan' ny nahaterahako ho olombelona. Koa ho an' ise sy ianareo rehetra izay miasa mafy tokoa ho AHY sy raha ny fahafantarako ny hevitra raiketin' izany hoe manao ahoana sy ahoana izany mamantatra an' ANDRIAMASINA eto amin' ity tanin'  I Urantia ity izany. 

Tsia, tsy mora anie ny mamantatra an' ANDRIAMASINA  eto Urantia e, kanefa dia vitan' ise tsara tokoa izany ary dia torak' izany ny ataon' ireo maro amin' ireo izay miara- misalahy amin' ise; izy  ireo ,andaniny, izay mandray anjara  manaraka ny FAMPIANARANA NY LÀLAN' NY FAHAZAVANA tontosain' ise;  nefa  ankilany: dia ao dia ao tokoa ireo izay mahita fa
mora erý ny manakiana an' ise. Avelao izy ireo hanao izany satria na ahoana na ahoana dia tena mbola faharatsian- toetra izany ; ary ny tena marina anie, ireo mpanao izany dia sady tsy mahafantatra izay ao am- pon' ise sy ny momba ny fanahin' ise izy ireo, fa IZAHO kosa tsy mba toa azy ireny, fa tena mahalala. 

I Ron, izay  asaiko mirakitra an- tsoratra ity amin' ny ANARAKO, izy dia tena naman' ise tokotokoa ary mirary koa raha mirary ny hahombiazan' ise amin' ny asa izy, koa tena tsy milamin- tsaina anie izy satria tsy hitany izay hatoro an' ise; kanefa na izany aza dia milamina ihany indray ny sainy satria ise dia afaka nanatontosa tsara ny asan' ise ihany tokoa ary tsy dia nitavandra tolokevitra firy avy taminy.

 Eny, ise anie tsy dia mila mitady toromarika hafa intsony na avy amin' iza na iza afa-tsy avy AMIKO sy ny RAIKO ANY AN- DANITRA. Dia izany no ilain' ise mba hampety ny fiainan' ise tsara eto MADAGASIKARA; ary, eny fa na any amin' izay toeran- kafa mety ho tian' ise honenana.


" IZAHO JESUS itý ry Albert, ary tsara ho an' ise ny mahafantatra fa izay rehetra ataon' ise  dia sady arahi- maso avy atý an- danitra no arahi- maso avy  eny an- tany, satria tokoa mantsy ANDRIAMASINA dia misy AZY daholo  ireo toerana roa ireo amin' ny fotoana rehetra. 

Matokisa ise fa tsy misy intsony zavatra hafa tsy maintsy hataon' ise satria ny raharaha goavana , dia ny amin' ny hahitàna an' ANDRIAMASINA  etý dia mety ho tontosa tokoa; ka rehefa ho tonga izay ho fitrangana izay dia hampitainay amin' ny alàlan' ny FAMPIANARANA NY LÀLAN' NY FAHAZAVANA - USA izany.

Misaotra an' ise AHO ny amin' ireo asa vitan' ise ary fantaro fa tena ankasitrahako izany ary dia tena torak' izany mihitsy koa ny amin' izay vitan' ireo miara- misalahy amin' ise ka mampiroborobo ny FAMPIANARANA NY LÀLAN' NY FAHAZAVANA izay tena zary sehatra ahazoana fý mihitsy tokoa ny  fihainoan' ny olona  azy. Tohizo ny fanaovana azy io fa dia hihatsara bebe kokoa hatrany izy arak' izany.


IZAHO JESOA ITÝ ARY DIA MIRARY ANDRO TSÀRA HO ANAREO REHETRA NY TENAKO ! "

 TAPITRA.
________________________________
I love HIM, HE is inside me,HE loves me, I  belong  to  HIM,WE  BOTH  are  inside a circle , and as WE  BOTH are inside  the  CIRCLE,a roof is  necessary,so then a point is  being put on the stark  and  then WE  BOTH together are becoming a CANDLE  ENLIGTHENING  the WORLD !!! aoi.