Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
TRANSLATIONS / 28.11.2021 – Ostrzeżenia od Ojca Wszechświata
« Last post by Andre_P on Today at 03:59:16 am »
Ta sama wiadomość po angielsku :
https://forum.serara.org/index.php?topic=18244.msg96506#msg96506
Przekazał : Rene A Duran, starszy członek
Kategoria / Temat : Wątki nowych przekazów / To jest postawa wojownicza w każdym sensie
« 27 listopada 2021 r., godz. 12:33:02 »


"To jest postawa wojownicza w każdym sensie"

Od Ojca Wszechświata
Przekazujący : René Durán.
26 listopada 2021 r.


Mój Ojcze, mój Dostrajaczu, wiem, że jesteś bardzo zajęty wykonywaniem swoich obowiązków. Ojcze Wszechświata, Panie, to jest twój syn, skryba. Jest wiele nienormalnych sytuacji na mojej planecie. Jest wiele rzeczy, które muszę wiedzieć, wiele aktualizacji, które mógłbyś mi podać, jednak nie chcę pozostawać skamieniały w przeszłości. Twoja wola jest moim pierwszym i najwyższym celem.


Ojciec : "Tu wasz Ojciec Wszechświata. Cieszę się, że słyszę wasze prośby w obfitych formach wyrazu. Ja, wasz Ojciec Wszechświata, zaklinam was, żebyście pozostali w tym stanie umysłu.

Urantia (Ziemia), wasza ojczysta planeta, znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie z powodu ludzkich hord, tłumów, które przeważnie działają nieświadomie, nie doceniając rygorów prawa i priorytetów mas nad jednostką, przez co rozumiemy niezmiernie wyraźnie, że ludność planety, jej mieszkańcy przeceniają wartość swojej decyzji, aby przeważyć nad korzyścią zbiorowości.

"Tu wasz Ojciec Wszechświata. Krótko opisuję największą przeszkodę, która jest oczywista, dlatego dzisiaj nie dajemy żadnych ulg tym popularnym działaniom. Jest to postawa wojownicza w kazdym znaczeniu i nie chcemy, aby ten objaw rozprzestrzenił się na inne warstwy.

"Tu wasz Ojciec Wszechświata. Podaję punkty bardzo interesujące do analizy i ważące na priorytetach i ryzyku, które pociąga za sobą “pojawienie się” przed wojowniczą, zbuntowaną społecznością. W porównaniu z tym, my jesteśmy w najlepszej dyspozycji, aby kontynuować wspieranie, chociaż warunki nie są optymalnie korzystne ...


Tak, słyszałem w tle moje imię.


Ojciec : "I to jest w efekt triangulacji.

"Tu wasz Ojciec Wszechświata. Postanawiam, że musicie znać obecny stan rzeczy, aby lepiej zrozumieć przyszłe wydarzenia, które czekają tę planetę, które dodadzą inne kryzysy monetarne i społeczne do obecnej pandemii. Bądźcie ostrzeżeni przed tymi przyszłymi wydarzeniami.

"To wszystko na dziś"


- Dziękuję Ojcze Wszechświata.

Rene.
2
Hello Everyone, Here is a link to the Audio to Chapter 9 via Dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/cqfrlf8zkimx5g6/AABQYUoTFTaNYtPifq2ipl9na?dl=0
3
Hello again everyone,

Here is your link to SATURDAY Lightline - 27 NOV 21 with your host Ron Besser:  https://app.box.com/s/7r5ezqmgcjbipdoleeq5384ufq1o324l

The main topic today is the urgent need for this planet to receive spiritual help and guidance.  Listen to the tape to hear Christ Michael, Michael of Nebadon, Father, Gabriel and Jesus explain why and how the Regency will play a big role in worldwide government stabilization and also their confirmation that the need for removal of malevolent spiritual interference is still very much on the table.

Thanks also to our Tarkas our MC and everyone who attended via phone, internet and streaming.

SUNDAY Lightline USA with your host Ron Besser tomorrow @ 2PM York time.
4
TERMS HELPFUL TO KNOW / Re: BIG GLOSSARY FINALLY - see inside
« Last post by 7inOcean on November 27, 2021, 02:11:01 pm »
Yes, I got that downloaded and will read through it tonight and give my feedback if any, thank you so much, fantastic work Ron! ;D
5
Threads for New Transmissions / "It is a belligerent attitude in all senses"
« Last post by Rene A Duran on November 27, 2021, 12:33:02 pm »
"It is a belligerent attitude in all senses"

 By the Universal Father
 Rene Duran transmitter.
 November 26 2021.


 My Father, my Adjuster, I know that you are very busy doing your duties.  Universal Father Lord this is your son the scribe.  There are many abnormal situations on my planet, there are many things that I need to know, many updates that you could give me, however, I do not want to crystallize in the past.  Your will is my first and highest goal.

 The father:
 "This is your Universal Father, I am pleased to hear your requests in abundant forms of expression. I your Universal Father conjure you to remain in that state of mind.
 Urantia (Earth) your native planet is in grave danger due to human hordes, mobs;  that preponderantly and unconsciously they act underestimating the rigors of the law and the priorities of the masses over the individual, by which what we mean is extremely clear, that the population and its inhabitants overestimate the value of their decision;  to having to weigh the benefit of the collective.

 I am your Universal Father briefly describing the greatest obstacle that is evident, that is why today, we do not give any mitigating to these popular activities, it is a belligerent attitude in all senses and we do not want this symptom to proliferate to others strata.

 "This is your Universal Father giving the points of great interest for analysis and weighing the priorities and risks that an 'appearance' entails, before a belligerent, rebellious community; in comparison, we are in the best disposition to continue supporting although the conditions are not optimally favorable ...

 Yes, I heard my name in the background.

 The father:
 "And it is in effect a triangulation.

 "This is your Universal Father determining that you need to know the current state of affairs, for a better understanding of the future events that await this planet that will add other monetary and social crises to the current pandemic. Be warned of these future developments.
 "That is all for today"


 -Thank you Universal Father.


 Rene.
6
Some Thoughts Muses & Meanderings / Re: The coronavirus variants
« Last post by Ron Besser on November 27, 2021, 11:15:05 am »
I agree UR606, we can start our own bad without the cabal.  It is so bad it is (not) funny.
R
7
TERMS HELPFUL TO KNOW / Re: BIG GLOSSARY FINALLY - see inside
« Last post by Moses Ouko on November 27, 2021, 11:06:31 am »
Thank you so very much Ron for this. God Bless.

Love and Blessings,
Moses
8
TERMS HELPFUL TO KNOW / Re: BIG GLOSSARY FINALLY - see inside
« Last post by Ron Besser on November 27, 2021, 10:54:28 am »
Bump
9
Some Thoughts Muses & Meanderings / Re: The coronavirus variants
« Last post by ur606 on November 27, 2021, 10:53:19 am »
It is a virus plain and simple. Why does everything that is bad have to be from a cabal? Evangelical Christians have the same mindset. Not everything bad is cabal related.
Jerry
10
France LIGHTLINE Tapes and Comments Your Host Clency / Re: November tape
« Last post by Clency on November 27, 2021, 02:55:30 am »
VAN, AMADON and TARKUS were our guests, they all agree that we are going through difficult periods of time, they encourage us to keep the course, and not to loose sight of the reward ahead. Here is the downloadable link of the audio recording : https://fccdl.in/qMlupMYkIo
 
Friday the 3rd of December will be our next session, at 8pm local time as usual. Thanks for attending.
Pages: [1] 2 3 ... 10